Thống kê theo lĩnh vực của UBBND Phường Duy Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1503 1503 1471 0 100 %
Bảo trợ xã hội 75 75 75 0 100 %
Hộ tịch 61 61 61 0 100 %