Thống kê theo lĩnh vực của UBBND Phường Duy Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1877 1877 1845 0 100 %
Bảo trợ xã hội 117 117 117 0 100 %
Hộ tịch 62 62 62 0 100 %
Bồi thường nhà nước 2 2 2 0 100 %