Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Duy Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 819 819 818 0 100 %
Bảo trợ xã hội 434 434 434 0 100 %
Hộ tịch 49 49 49 0 100 %
Việc Làm 1 1 1 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %
Phổ biến giáo dục pháp luật 1 1 1 0 100 %