Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Duy Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1010 1010 1008 0 100 %
Bảo trợ xã hội 630 630 597 0 100 %
Hộ tịch 49 49 49 0 100 %
Việc Làm 1 1 1 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %
Phổ biến giáo dục pháp luật 1 1 1 0 100 %