Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Châu Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1690 1690 1641 0 100 %
Hộ tịch 40 40 34 0 100 %