Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Châu Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2103 2103 2042 0 100 %
Hộ tịch 49 49 43 0 100 %