Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Bạch Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2067 2067 2067 0 100 %
Hộ tịch 5 5 4 0 100 %