Thống kê theo lĩnh vực của Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Phủ Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 99 98 98 1 99 %