Thống kê theo lĩnh vực của Chi nhánh VPDKDD Huyện Bình Lục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 359 359 358 0 100 %