Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Vũ Bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 297 297 293 0 100 %
Hộ tịch 95 95 89 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %