Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiêu Động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 468 467 466 1 99.8 %
Hộ tịch 132 132 129 0 100 %