Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiêu Động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 354 353 352 1 99.7 %
Hộ tịch 126 126 123 0 100 %