Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Bình Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 714 714 708 0 100 %
Hộ tịch 70 70 70 0 100 %