Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trung Lương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 962 962 962 0 100 %
Hộ tịch 26 26 26 0 100 %