Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngọc Lũ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 373 373 373 0 100 %
Hộ tịch 84 84 84 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 0 0 1 0 %