Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngọc Lũ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 504 504 503 0 100 %
Hộ tịch 134 134 134 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 0 0 1 0 %