Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã La Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 489 489 480 0 100 %
Hộ tịch 89 89 87 0 100 %
Nghĩa vụ quân sự 1 0 0 1 0 %