Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã La Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 610 610 599 0 100 %
Hộ tịch 129 129 123 0 100 %
Nghĩa vụ quân sự 1 0 0 1 0 %