Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồn Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 434 434 417 0 100 %
Hộ tịch 84 84 84 0 100 %