Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồng Du

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 416 416 415 0 100 %
Hộ tịch 241 241 218 0 100 %