Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồng Du

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 288 288 287 0 100 %
Hộ tịch 173 173 154 0 100 %