Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bối Cầu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 379 378 330 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 157 157 157 0 100 %
Hộ tịch 101 101 83 0 100 %