Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bồ Đề

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 590 588 587 2 99.7 %
Hộ tịch 25 25 25 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %