Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 404 404 394 0 100 %
Hộ tịch 344 344 342 0 100 %