Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 518 518 497 0 100 %
Hộ tịch 408 408 404 0 100 %