Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Nội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 535 535 531 0 100 %
Hộ tịch 89 89 88 0 100 %
Bảo trợ xã hội 29 29 29 0 100 %
Văn hóa 8 8 8 0 100 %