Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Nội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 461 461 457 0 100 %
Hộ tịch 71 71 70 0 100 %
Bảo trợ xã hội 29 29 29 0 100 %