Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 535 535 532 0 100 %
Hộ tịch 50 50 46 0 100 %
Bảo trợ xã hội 26 26 26 0 100 %