Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 355 355 353 0 100 %
Hộ tịch 25 25 22 0 100 %
Bảo trợ xã hội 25 25 25 0 100 %