Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Lão

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 908 908 905 0 100 %
Hộ tịch 146 146 143 0 100 %
Bảo trợ xã hội 6 6 6 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Văn hóa 2 2 2 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %