Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Lão

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 635 635 632 0 100 %
Hộ tịch 105 105 102 0 100 %
Bảo trợ xã hội 5 5 5 0 100 %
Văn hóa 2 2 2 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %