Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Đổ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 469 469 466 0 100 %
Hộ tịch 121 121 118 0 100 %