Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Đổ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 615 615 610 0 100 %
Hộ tịch 169 169 166 0 100 %