Thống kê theo lĩnh vực của Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 941 941 899 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 391 391 167 0 100 %
Hộ tịch 85 85 78 0 100 %
Giáo dục trung học 79 79 0 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 9 9 9 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %
Kinh doanh khí 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 2 2 2 0 100 %
Môi trường 1 1 1 0 100 %