Thống kê theo lĩnh vực của Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 1054 1054 1012 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 559 559 272 0 100 %
Hộ tịch 123 123 116 0 100 %
Giáo dục trung học 85 85 0 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 9 9 9 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %
Kinh doanh khí 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 4 4 4 0 100 %
Môi trường 3 3 3 0 100 %
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 1 1 1 0 100 %