UBND Thị Trấn Kiện Khê
Số hồ sơ xử lý: 2818
Đúng & trước hạn: 2818
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.25%
Đúng hạn: 0.75%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Tân Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1103
Đúng & trước hạn: 1103
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.91%
Đúng hạn: 0.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Cần
Số hồ sơ xử lý: 855
Đúng & trước hạn: 855
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.77%
Đúng hạn: 11.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Phong
Số hồ sơ xử lý: 700
Đúng & trước hạn: 700
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.57%
Đúng hạn: 0.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Sơn
Số hồ sơ xử lý: 980
Đúng & trước hạn: 980
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.39%
Đúng hạn: 0.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Thuận
Số hồ sơ xử lý: 1020
Đúng & trước hạn: 1020
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.51%
Đúng hạn: 0.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Túc
Số hồ sơ xử lý: 836
Đúng & trước hạn: 836
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Hà
Số hồ sơ xử lý: 2289
Đúng & trước hạn: 2284
Trễ hạn 5
Trước hạn: 98.38%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0.22%
UBND xã Thanh Hương
Số hồ sơ xử lý: 1113
Đúng & trước hạn: 1113
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.24%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Hải
Số hồ sơ xử lý: 408
Đúng & trước hạn: 406
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.77%
Đúng hạn: 0.74%
Trễ hạn: 0.49%
UBND xã Thanh Nghị
Số hồ sơ xử lý: 1815
Đúng & trước hạn: 1815
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.94%
Đúng hạn: 0.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Nguyên
Số hồ sơ xử lý: 1337
Đúng & trước hạn: 1337
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Phong
Số hồ sơ xử lý: 749
Đúng & trước hạn: 748
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.27%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Thanh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 572
Đúng & trước hạn: 572
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Tâm
Số hồ sơ xử lý: 755
Đúng & trước hạn: 754
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.15%
Đúng hạn: 1.72%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Thanh Tân
Số hồ sơ xử lý: 1335
Đúng & trước hạn: 1334
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.85%
Đúng hạn: 3.07%
Trễ hạn: 0.08%