Ban Chính sách
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban Cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ban Quân Lực
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 70
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 2.86%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân
Số hồ sơ xử lý: 1644
Đúng & trước hạn: 1644
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.84%
Đúng hạn: 19.16%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Phủ Lý
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi nhánh VPDKDD Huyện Bình Lục
Số hồ sơ xử lý: 310
Đúng & trước hạn: 310
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.68%
Đúng hạn: 0.32%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 70
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 2.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng Bưu chính - Viễn thông - CNTT
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch kinh tế ngành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 69
Đúng & trước hạn: 69
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm CNTT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBBND Phường Duy Minh
Số hồ sơ xử lý: 1639
Đúng & trước hạn: 1639
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.05%
Đúng hạn: 1.95%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Bạch Thượng
Số hồ sơ xử lý: 1757
Đúng & trước hạn: 1757
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.94%
Đúng hạn: 0.06%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Châu Giang
Số hồ sơ xử lý: 1737
Đúng & trước hạn: 1737
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.83%
Đúng hạn: 3.17%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Duy Hải
Số hồ sơ xử lý: 1305
Đúng & trước hạn: 1305
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.92%
Đúng hạn: 0.08%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Hai Bà Trưng
Số hồ sơ xử lý: 983
Đúng & trước hạn: 983
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Hoàng Đông
Số hồ sơ xử lý: 1898
Đúng & trước hạn: 1898
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.53%
Đúng hạn: 0.47%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Hòa Mạc
Số hồ sơ xử lý: 1509
Đúng & trước hạn: 1509
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Lương Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 600
Đúng & trước hạn: 600
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Minh Khai
Số hồ sơ xử lý: 1168
Đúng & trước hạn: 1167
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.83%
Đúng hạn: 0.09%
Trễ hạn: 0.08%
UBND Phường Tiên Nội
Số hồ sơ xử lý: 1565
Đúng & trước hạn: 1565
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Yên Bắc
Số hồ sơ xử lý: 1372
Đúng & trước hạn: 1372
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.05%
Đúng hạn: 0.95%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Đồng Văn
Số hồ sơ xử lý: 1510
Đúng & trước hạn: 1510
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.01%
Đúng hạn: 1.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Ba Sao
Số hồ sơ xử lý: 924
Đúng & trước hạn: 924
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.68%
Đúng hạn: 0.32%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị Trấn Kiện Khê
Số hồ sơ xử lý: 2818
Đúng & trước hạn: 2818
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.25%
Đúng hạn: 0.75%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Bình Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 784
Đúng & trước hạn: 784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.23%
Đúng hạn: 0.77%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Quế
Số hồ sơ xử lý: 272
Đúng & trước hạn: 272
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.63%
Đúng hạn: 0.37%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Tân Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1103
Đúng & trước hạn: 1103
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.91%
Đúng hạn: 0.09%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Vĩnh trụ
Số hồ sơ xử lý: 637
Đúng & trước hạn: 637
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.29%
Đúng hạn: 4.71%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Châu Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1075
Đúng & trước hạn: 1075
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.63%
Đúng hạn: 0.37%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Lam Hạ
Số hồ sơ xử lý: 560
Đúng & trước hạn: 559
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.89%
Đúng hạn: 13.93%
Trễ hạn: 0.18%
UBND phường Liêm Chính
Số hồ sơ xử lý: 572
Đúng & trước hạn: 572
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Lê Hồng Phong
Số hồ sơ xử lý: 2391
Đúng & trước hạn: 2389
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.29%
Đúng hạn: 0.63%
Trễ hạn: 0.08%
UBND phường Quang Trung
Số hồ sơ xử lý: 592
Đúng & trước hạn: 592
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.13%
Đúng hạn: 2.87%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Châu
Số hồ sơ xử lý: 1303
Đúng & trước hạn: 1303
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.54%
Đúng hạn: 0.46%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Tuyền
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 480
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.96%
Đúng hạn: 0.83%
Trễ hạn: 0.21%
UBND phường Trần Hưng Đạo
Số hồ sơ xử lý: 596
Đúng & trước hạn: 594
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.13%
Đúng hạn: 5.54%
Trễ hạn: 0.33%
UBND xã An Lão
Số hồ sơ xử lý: 765
Đúng & trước hạn: 765
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.22%
Đúng hạn: 0.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Ninh
Số hồ sơ xử lý: 405
Đúng & trước hạn: 405
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.77%
Đúng hạn: 1.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Nội
Số hồ sơ xử lý: 561
Đúng & trước hạn: 561
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.11%
Đúng hạn: 0.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Đổ
Số hồ sơ xử lý: 600
Đúng & trước hạn: 600
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bình Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 765
Đúng & trước hạn: 765
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.17%
Đúng hạn: 1.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bắc Lý
Số hồ sơ xử lý: 611
Đúng & trước hạn: 611
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.02%
Đúng hạn: 0.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bối Cầu
Số hồ sơ xử lý: 694
Đúng & trước hạn: 693
Trễ hạn 1
Trước hạn: 90.35%
Đúng hạn: 9.51%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Bồ Đề
Số hồ sơ xử lý: 617
Đúng & trước hạn: 615
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.51%
Đúng hạn: 0.16%
Trễ hạn: 0.33%
UBND xã Chuyên Ngoại
Số hồ sơ xử lý: 1178
Đúng & trước hạn: 1178
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.95%
Đúng hạn: 7.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chân Lý
Số hồ sơ xử lý: 479
Đúng & trước hạn: 479
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.53%
Đúng hạn: 6.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chính Lý
Số hồ sơ xử lý: 638
Đúng & trước hạn: 638
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.13%
Đúng hạn: 9.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Công Lý
Số hồ sơ xử lý: 688
Đúng & trước hạn: 688
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.38%
Đúng hạn: 2.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hoàng Tây
Số hồ sơ xử lý: 597
Đúng & trước hạn: 594
Trễ hạn 3
Trước hạn: 98.49%
Đúng hạn: 1.01%
Trễ hạn: 0.5%
UBND xã Hòa Hậu
Số hồ sơ xử lý: 1536
Đúng & trước hạn: 1534
Trễ hạn 2
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.67%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Hưng Công
Số hồ sơ xử lý: 759
Đúng & trước hạn: 758
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.21%
Đúng hạn: 0.66%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Hợp Lý
Số hồ sơ xử lý: 581
Đúng & trước hạn: 581
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.62%
Đúng hạn: 1.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khả Phong
Số hồ sơ xử lý: 327
Đúng & trước hạn: 327
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.69%
Đúng hạn: 0.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Bình
Số hồ sơ xử lý: 574
Đúng & trước hạn: 574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã La Sơn
Số hồ sơ xử lý: 578
Đúng & trước hạn: 578
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Chung
Số hồ sơ xử lý: 1068
Đúng & trước hạn: 1068
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.63%
Đúng hạn: 0.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Cần
Số hồ sơ xử lý: 855
Đúng & trước hạn: 855
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.77%
Đúng hạn: 11.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Phong
Số hồ sơ xử lý: 700
Đúng & trước hạn: 700
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.57%
Đúng hạn: 0.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Sơn
Số hồ sơ xử lý: 980
Đúng & trước hạn: 980
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.39%
Đúng hạn: 0.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Thuận
Số hồ sơ xử lý: 1020
Đúng & trước hạn: 1020
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.51%
Đúng hạn: 0.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Tiết
Số hồ sơ xử lý: 604
Đúng & trước hạn: 596
Trễ hạn 8
Trước hạn: 98.34%
Đúng hạn: 0.33%
Trễ hạn: 1.33%
UBND xã Liêm Tuyền
Số hồ sơ xử lý: 741
Đúng & trước hạn: 741
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.33%
Đúng hạn: 0.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liêm Túc
Số hồ sơ xử lý: 836
Đúng & trước hạn: 836
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 608
Đúng & trước hạn: 608
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lê Hồ
Số hồ sơ xử lý: 1273
Đúng & trước hạn: 1272
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.84%
Đúng hạn: 0.08%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Mộc Bắc
Số hồ sơ xử lý: 1363
Đúng & trước hạn: 1363
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mộc Nam
Số hồ sơ xử lý: 1447
Đúng & trước hạn: 1447
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.93%
Đúng hạn: 0.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nguyên Lý
Số hồ sơ xử lý: 907
Đúng & trước hạn: 907
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nguyễn Úy
Số hồ sơ xử lý: 687
Đúng & trước hạn: 687
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ngọc Lũ
Số hồ sơ xử lý: 467
Đúng & trước hạn: 467
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ngọc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 705
Đúng & trước hạn: 705
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.87%
Đúng hạn: 1.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhân Bình
Số hồ sơ xử lý: 415
Đúng & trước hạn: 415
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.37%
Đúng hạn: 16.63%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhân Chính
Số hồ sơ xử lý: 284
Đúng & trước hạn: 280
Trễ hạn 4
Trước hạn: 94.37%
Đúng hạn: 4.23%
Trễ hạn: 1.4%
UBND xã Nhân Khang
Số hồ sơ xử lý: 622
Đúng & trước hạn: 622
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.02%
Đúng hạn: 4.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhân Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 463
Đúng & trước hạn: 462
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.57%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0.21%
UBND xã Nhân Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 628
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhân Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 381
Đúng & trước hạn: 380
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.21%
Đúng hạn: 0.52%
Trễ hạn: 0.27%
UBND xã Nhật Tân
Số hồ sơ xử lý: 747
Đúng & trước hạn: 747
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nhật Tựu
Số hồ sơ xử lý: 449
Đúng & trước hạn: 448
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.33%
Đúng hạn: 0.45%
Trễ hạn: 0.22%
UBND xã Phù Vân
Số hồ sơ xử lý: 626
Đúng & trước hạn: 625
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.69%
Đúng hạn: 8.15%
Trễ hạn: 0.16%
UBND xã Phú Phúc
Số hồ sơ xử lý: 756
Đúng & trước hạn: 756
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.74%
Đúng hạn: 0.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Hà
Số hồ sơ xử lý: 2289
Đúng & trước hạn: 2284
Trễ hạn 5
Trước hạn: 98.38%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0.22%
UBND xã Thanh Hương
Số hồ sơ xử lý: 1113
Đúng & trước hạn: 1113
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.24%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Hải
Số hồ sơ xử lý: 408
Đúng & trước hạn: 406
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.77%
Đúng hạn: 0.74%
Trễ hạn: 0.49%
UBND xã Thanh Nghị
Số hồ sơ xử lý: 1815
Đúng & trước hạn: 1815
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.94%
Đúng hạn: 0.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Nguyên
Số hồ sơ xử lý: 1346
Đúng & trước hạn: 1346
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Phong
Số hồ sơ xử lý: 749
Đúng & trước hạn: 748
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.27%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Thanh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 484
Đúng & trước hạn: 483
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.17%
Đúng hạn: 0.62%
Trễ hạn: 0.21%
UBND xã Thanh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 572
Đúng & trước hạn: 572
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thanh Tâm
Số hồ sơ xử lý: 755
Đúng & trước hạn: 754
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.15%
Đúng hạn: 1.72%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Thanh Tân
Số hồ sơ xử lý: 1335
Đúng & trước hạn: 1334
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.85%
Đúng hạn: 3.07%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Thi Sơn
Số hồ sơ xử lý: 565
Đúng & trước hạn: 565
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thụy Lôi
Số hồ sơ xử lý: 334
Đúng & trước hạn: 334
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 561
Đúng & trước hạn: 560
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.15%
Đúng hạn: 2.67%
Trễ hạn: 0.18%
UBND xã Tiên Hải
Số hồ sơ xử lý: 607
Đúng & trước hạn: 607
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Ngoại
Số hồ sơ xử lý: 1289
Đúng & trước hạn: 1289
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.28%
Đúng hạn: 2.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1808
Đúng & trước hạn: 1808
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.46%
Đúng hạn: 2.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Tân
Số hồ sơ xử lý: 1153
Đúng & trước hạn: 1152
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.13%
Đúng hạn: 0.78%
Trễ hạn: 0.09%
UBND xã Tiêu Động
Số hồ sơ xử lý: 480
Đúng & trước hạn: 479
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.96%
Đúng hạn: 0.83%
Trễ hạn: 0.21%
UBND xã Tiến Thắng
Số hồ sơ xử lý: 1000
Đúng & trước hạn: 1000
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trung Lương
Số hồ sơ xử lý: 658
Đúng & trước hạn: 658
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tràng An
Số hồ sơ xử lý: 840
Đúng & trước hạn: 840
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trác Văn
Số hồ sơ xử lý: 788
Đúng & trước hạn: 788
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trần Hưng Đạo
Số hồ sơ xử lý: 772
Đúng & trước hạn: 772
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.76%
Đúng hạn: 3.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trịnh Xá
Số hồ sơ xử lý: 455
Đúng & trước hạn: 455
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Sơn
Số hồ sơ xử lý: 814
Đúng & trước hạn: 814
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.75%
Đúng hạn: 0.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tượng Lĩnh
Số hồ sơ xử lý: 767
Đúng & trước hạn: 767
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.91%
Đúng hạn: 2.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Lý
Số hồ sơ xử lý: 435
Đúng & trước hạn: 435
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.72%
Đúng hạn: 8.28%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Xá
Số hồ sơ xử lý: 623
Đúng & trước hạn: 623
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.04%
Đúng hạn: 0.96%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vũ Bản
Số hồ sơ xử lý: 393
Đúng & trước hạn: 393
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.46%
Đúng hạn: 2.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Khê
Số hồ sơ xử lý: 701
Đúng & trước hạn: 700
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.57%
Đúng hạn: 0.29%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Yên Nam
Số hồ sơ xử lý: 966
Đúng & trước hạn: 966
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đinh Xá
Số hồ sơ xử lý: 803
Đúng & trước hạn: 802
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.75%
Đúng hạn: 0.12%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Đại Cương
Số hồ sơ xử lý: 724
Đúng & trước hạn: 723
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.86%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Đạo Lý
Số hồ sơ xử lý: 619
Đúng & trước hạn: 619
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.03%
Đúng hạn: 0.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồn Xá
Số hồ sơ xử lý: 423
Đúng & trước hạn: 423
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.98%
Đúng hạn: 4.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Du
Số hồ sơ xử lý: 465
Đúng & trước hạn: 465
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hóa
Số hồ sơ xử lý: 520
Đúng & trước hạn: 520
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đức Lý
Số hồ sơ xử lý: 768
Đúng & trước hạn: 768
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.22%
Đúng hạn: 3.78%
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục
Số hồ sơ xử lý: 1399
Đúng & trước hạn: 1399
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.84%
Đúng hạn: 25.16%
Trễ hạn: 0%
Văn Phòng UBND Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Bộ CHQS tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%