Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.38.25.H25-230721-0005 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 40 phút.
PHẠM MINH HỌA UBND xã Tiên Tân