Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.30.H25-230602-0007 02/06/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 6 giờ 42 phút.
TRẦN XUÂN SOA UBND xã Thanh Tâm