Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.30.H25-230417-0001 17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 19 phút.
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU UBND xã Thanh Phong
2 000.31.30.H25-231016-0002 16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 50 phút.
NGUYỄN THỊ LÊ UBND xã Thanh Phong
3 000.31.30.H25-231016-0001 16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 50 phút.
NGUYỄN THỊ LÊ UBND xã Thanh Phong
4 000.31.30.H25-231120-0001 20/11/2023 21/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 06 phút.
NGUYỄN TÌNH NGUYỆN UBND xã Thanh Phong