Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.30.H25-231004-0001 04/10/2023 05/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 22 phút.
LÊ NGỌC VĂN UBND Thị trấn Tân Thanh
2 000.28.30.H25-231004-0002 04/10/2023 05/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 20 phút.
NGUYỄN TOÀN THẮNG UBND Thị trấn Tân Thanh