Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.30.H25-230117-0001 17/01/2023 18/01/2023 20/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 11 phút.
NGUYỄN THỊ THỦY UBND xã Thanh Hải
2 000.26.30.H25-230117-0002 17/01/2023 19/01/2023 20/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 09 phút.
PHẠM THỊ HÀ UBND xã Thanh Hải
3 000.26.30.H25-231009-0006 09/10/2023 11/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 50 phút.
ĐINH CÔNG HÒA UBND xã Thanh Hải