Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.30.H25-230307-0019 07/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 48 phút.
LÊ THỊ HUỆ Văn Phòng UBND Huyện Thanh Liêm
2 000.25.30.H25-230309-0002 09/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT KIÊN UBND xã Thanh Hà
3 000.25.30.H25-230627-0002 27/06/2023 28/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 12 phút.
PHẠM THỊ HIỀN UBND xã Thanh Hà
4 000.25.30.H25-230627-0003 27/06/2023 28/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 12 phút.
ĐỖ THỊ YẾN UBND xã Thanh Hà
5 000.25.30.H25-230627-0006 27/06/2023 28/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 32 phút.
HOÀNG ĐĂNG DUY UBND xã Thanh Hà