Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.30.H25-240416-0005 16/04/2024 17/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 45 phút 09 giây.
NGUYỄN THỊ HƯNG UBND xã Liêm Túc