Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.25.H25-230418-0011 18/04/2023 21/04/2023 02/08/2023
Trễ hạn 71 ngày 6 giờ 30 phút.
NGÔ QUỐC DŨNG UBND phường Trần Hưng Đạo
2 000.30.25.H25-230719-0003 19/07/2023 24/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 08 phút.
TRẦN THỊ THU HẰNG UBND phường Trần Hưng Đạo