Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.35.25.H25-230814-0006 14/08/2023 15/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 32 phút.
BÙI XUÂN HUỲNH UBND xã Phù Vân