Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.25.H25-230106-0012 06/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 16 phút.
ĐỖ NHẬT LONG UBND xã Đinh Xá