Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.29.H25-230421-0005 21/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 29 phút.
TRẦN TUẤN ANH UBND xã Nhân Chính
2 000.27.29.H25-230421-0006 21/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 31 phút.
TRẦN TUẤN ANH UBND xã Nhân Chính
3 000.27.29.H25-230421-0004 21/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 29 phút.
TRẦN TUẤN ANH UBND xã Nhân Chính
4 000.27.29.H25-230510-0002 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 3 giờ 17 phút.
NGUYỄN HÙNG TIẾN UBND xã Nhân Chính