Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.29.H25-230614-0007 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 6 giờ 39 phút.
TRẦN THỊ HIỀN UBND xã Hòa Hậu
2 000.23.29.H25-230614-0008 14/06/2023 15/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 6 giờ 40 phút.
TRẦN THỊ HIỀN UBND xã Hòa Hậu