Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.28.H25-230920-0003 20/09/2023 21/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 31 phút.
ĐỖ THỊ HẠNH UBND xã Nhật Tựu