Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H25-230406-0001 06/04/2023 08/09/2022 20/04/2023
Trễ hạn 160 ngày 7 giờ 17 phút.
VŨ THỊ SAO Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Phủ Lý