Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.26.H25-230908-0001 08/09/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 7 giờ 09 phút.
HOÀNG THỊ HIỀN UBND xã Tiêu Động