Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.26.H25-210619-0004 19/06/2021 22/06/2021 15/03/2023
Trễ hạn 448 ngày 6 giờ 38 phút.
NGUYỄN THỊ LAN UBND xã Ngọc Lũ