Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.26.H25-210402-0001 02/04/2021 05/04/2021 16/03/2023
Trễ hạn 505 ngày 0 giờ 44 phút.
PHẠM QUỐC DUY UBND xã La Sơn