Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.26.H25-230302-0025 02/03/2023 03/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 58 phút.
BÙI THỊ CHUYÊN UBND xã Hưng Công