Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.25.H25-230106-0012 06/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 16 phút.
ĐỖ NHẬT LONG UBND xã Đinh Xá
2 000.33.25.H25-230206-0001 06/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 22 phút.
LÊ THỊ LIÊN UBND xã Liêm Tiết
3 000.00.25.H25-230210-0015 10/02/2023 24/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 04 phút.
ĐỖ THỊ OANH
4 000.23.25.H25-230214-0011 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 09 phút.
NGUYỄN VĂN ĐỨC UBND phường Lê Hồng Phong
5 000.20.25.H25-230214-0005 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 02 phút.
NGUYỄN PHI QUYỀN UBND phường Châu Sơn
6 000.00.25.H25-230221-0015 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 26 phút.
NGUYỄN MAI KỲ DUYÊN
7 000.00.25.H25-230317-0031 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 4 giờ 45 phút.
NGUYỄN THỊ MINH TRANG
8 000.35.25.H25-230323-0023 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 50 phút.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG UBND xã Phù Vân
9 000.35.25.H25-230323-0024 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 47 phút.
HỒ THỊ HÀ UBND xã Phù Vân
10 000.35.25.H25-230323-0025 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 43 phút.
NGUYỄN BÁ HIẾU UBND xã Phù Vân
11 000.35.25.H25-230323-0026 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 34 phút.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG UBND xã Phù Vân
12 000.35.25.H25-230323-0027 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 27 phút.
NGUYỄN NGỌC HÀ UBND xã Phù Vân
13 000.35.25.H25-230323-0028 23/03/2023 24/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 14 phút.
PHẠM NGỌC HÙNG UBND xã Phù Vân
14 000.29.25.H25-230130-0002 31/01/2023 01/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 0 giờ 57 phút.
LÃ VĂN HUY UBND phường Thanh Tuyền