Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.14.H25-230301-0002 01/03/2023 06/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 2 giờ 02 phút.
TRƯƠNG THỊ HỒNG
2 000.00.14.H25-230112-0001 12/01/2023 17/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 giờ 16 phút.
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
3 000.00.14.H25-230112-0002 12/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 39 phút.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG