Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.13.H25-240102-0030 02/01/2024 18/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày 7 giờ 13 phút 14 giây.
TẠ QUANG TÚY
2 000.00.13.H25-240104-0002 04/01/2024 22/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 56 phút 43 giây.
NGUYỄN THANH TUẤN
3 000.00.13.H25-240104-0007 04/01/2024 22/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 56 phút 21 giây.
ĐINH HỮU THỌ
4 000.00.13.H25-240108-0020 08/01/2024 24/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 07 phút 01 giây.
NGUYỄN VŨ TIẾN
5 000.00.13.H25-240109-0006 09/01/2024 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 33 phút 47 giây.
BÙI VĂN HINH
6 000.00.13.H25-240110-0025 10/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 giờ 20 phút 30 giây.
PHẠM DUY NAM
7 000.00.13.H25-240112-0007 12/01/2024 30/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 4 giờ 55 phút 07 giây.
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
8 000.00.13.H25-240112-0032 12/01/2024 30/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 giờ 53 phút 41 giây.
NGUYỄN VĂN QUỲNH
9 000.00.13.H25-240115-0008 15/01/2024 31/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 38 phút 59 giây.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
10 000.00.13.H25-240116-0003 16/01/2024 01/02/2024 01/02/2024
Trễ hạn 22 phút 51 giây.
NGUYỄN TRỌNG TẤN
11 000.00.13.H25-240119-0002 19/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 01 phút 28 giây.
NGUYỄN THANH TUẤN
12 000.00.13.H25-240119-0004 19/01/2024 06/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 45 phút 38 giây.
NGUYỄN THÀNH HUÂN
13 000.00.13.H25-240119-0006 19/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 50 phút 39 giây.
NGUYỄN VĂN TÌNH
14 000.00.13.H25-240119-0007 19/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 48 phút 25 giây.
NGUYỄN DUY QUẾ
15 000.00.13.H25-240122-0035 22/01/2024 07/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 9 ngày 7 giờ 57 phút 32 giây.
NGUYỄN TRỌNG LƯỢNG
16 000.00.13.H25-240122-0024 23/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 25 phút 47 giây.
BÙI VĂN HỘ
17 000.00.13.H25-240123-0012 23/01/2024 15/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 50 phút 08 giây.
NGUYỄN BÁ THỨC
18 000.00.13.H25-240123-0017 23/01/2024 15/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 15 phút 09 giây.
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG
19 000.00.13.H25-240124-0007 24/01/2024 16/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 32 phút 00 giây.
NGÔ TUẤN LONG
20 000.00.13.H25-240124-0013 24/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 05 phút 57 giây.
NGUYỄN VĂN MÃO
21 000.00.13.H25-240124-0016 24/01/2024 16/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 47 phút 39 giây.
NGUYỄN MẠNH HÙNG
22 000.00.13.H25-240124-0022 24/01/2024 16/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 1 giờ 23 phút 50 giây.
ĐÀM TUẤN ANH