Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.13.H25-230131-0058 01/02/2023 17/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 58 phút.
TRẦN ĐÌNH HUẤN
2 000.00.13.H25-230131-0083 01/02/2023 17/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 16 phút.
NGUYỄN VĂN NGHIỆP
3 000.00.13.H25-230201-0004 01/02/2023 17/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 56 phút.
TRẦN TRỌNG LUÂN
4 000.00.13.H25-230131-0086 01/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 7 giờ 57 phút.
NGUYỄN VĂN LÂN
5 000.00.13.H25-230209-0008 09/02/2023 27/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 10 phút.
LẠI XUÂN TRỌNG
6 000.00.13.H25-230210-0001 10/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 54 phút.
TRƯƠNG ĐÌNH QUỲNH
7 000.00.13.H25-230208-0004 10/02/2023 21/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 4 giờ 11 phút.
ĐỖ VĂN TRÀI
8 000.00.13.H25-230210-0004 10/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 36 phút.
TRẦN VĂN ANH
9 000.00.13.H25-230218-0001 20/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 15 phút.
TRẦN HỮU SƠN
10 000.00.13.H25-230220-0010 20/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 14 phút.
NGUYỄN THỊ TÂM