Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H25-230201-0001 01/02/2023 15/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 58 phút.
TRỊNH VĂN LA
2 000.00.11.H25-230201-0002 01/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 21 phút.
LƯƠNG NHÂN HUẤN
3 000.00.11.H25-230201-0006 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 30 phút.
TRẦN DUY NGHIỆP
4 000.00.11.H25-230201-0007 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 2 giờ 20 phút.
VŨ THỊ LỘC
5 000.00.11.H25-230201-0008 01/02/2023 15/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 03 phút.
NGUYỄN VĂN MINH
6 000.00.11.H25-230201-0010 01/02/2023 15/02/2023 26/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 6 giờ 24 phút.
ĐOÀN MINH SƠN
7 000.00.11.H25-230201-0011 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 6 giờ 22 phút.
ĐOÀN MINH SƠN
8 000.00.11.H25-230201-0014 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 1 giờ 49 phút.
TRẦN VĂN DỰC
9 000.00.11.H25-230201-0015 01/02/2023 15/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 49 phút.
NGUYỄN HỒNG LĂNG
10 000.00.11.H25-230201-0017 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 53 phút.
TRẦN HÁN HOAN
11 000.00.11.H25-230201-0019 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 1 giờ 34 phút.
VŨ VĂN QUYỀN
12 000.00.11.H25-230201-0022 01/02/2023 15/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 46 phút.
TRẦN TIẾN HOAN
13 000.00.11.H25-230201-0025 01/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 7 giờ 16 phút.
NGUYỄN THỊ THÚY
14 000.00.11.H25-230201-0026 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 5 giờ 00 phút.
NGUYỄN VĂN TUẤN
15 000.00.11.H25-230201-0028 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 4 giờ 56 phút.
NGUYỄN VĂN TÀI
16 000.00.11.H25-230201-0032 01/02/2023 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 0 giờ 14 phút.
DƯƠNG VĂN HẢI
17 000.00.11.H25-230201-0035 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 54 phút.
TRẦN DUY NGHIỆP
18 000.00.11.H25-230201-0036 01/02/2023 15/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 6 giờ 12 phút.
NGUYỄN VĂN VÂN
19 000.00.11.H25-230202-0007 02/02/2023 16/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 36 phút.
NGUYỄN VĂN TÙNG
20 000.00.11.H25-230202-0008 02/02/2023 16/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 51 phút.
LÊ THỊ NỤ
21 000.00.11.H25-230202-0009 02/02/2023 16/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 40 phút.
TRẦN THỊ TRUNG
22 000.00.11.H25-230202-0014 02/02/2023 16/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 59 phút.
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
23 000.00.11.H25-230202-0015 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 02 phút.
NGUYỄN TIẾN NGẠN
24 000.00.11.H25-230202-0017 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 48 phút.
NGUYỄN VĂN DŨNG
25 000.00.11.H25-230202-0019 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 34 phút.
ĐỖ VĂN TIÊN
26 000.00.11.H25-230202-0021 02/02/2023 16/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 11 phút.
LÊ VĂN SỰ
27 000.00.11.H25-230202-0022 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 37 phút.
NGÔ QUANG NGỌC
28 000.00.11.H25-230202-0023 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 51 phút.
TRẦN THỊ THU
29 000.00.11.H25-230103-0013 03/01/2023 17/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 21 phút.
TRẦN NGỌC CHÍNH
30 000.00.11.H25-230103-0014 03/01/2023 17/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 23 ngày 6 giờ 26 phút.
TRẦN VĂN NHUNG
31 000.00.11.H25-230103-0015 03/01/2023 17/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 03 phút.
PHẠM THỊ ĐỢT
32 000.00.11.H25-230103-0016 03/01/2023 17/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 13 ngày 0 giờ 21 phút.
TRẦN VĂN CƯỜNG
33 000.00.11.H25-230103-0019 03/01/2023 17/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 12 ngày 4 giờ 57 phút.
TRẦN VĂN MỸ
34 000.00.11.H25-230103-0020 03/01/2023 17/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 16 phút.
TRẦN HỮU THUẤN
35 000.00.11.H25-230203-0001 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 29 phút.
ĐỖ THỊ HOA
36 000.00.11.H25-230203-0002 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 13 phút.
NGUYỄN VĂN MINH
37 000.00.11.H25-230203-0003 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 21 phút.
TRẦN DUY TOẢN
38 000.00.11.H25-230203-0004 03/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 31 phút.
PHẠM VĂN HUY
39 000.00.11.H25-230203-0005 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 5 giờ 48 phút.
TRẦN DUY QUÂN
40 000.00.11.H25-230203-0006 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 1 giờ 11 phút.
ĐOÀN VĂN ĐÔNG
41 000.00.11.H25-230203-0007 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 5 giờ 43 phút.
TRẦN VĂN HIẾU
42 000.00.11.H25-230203-0008 03/02/2023 17/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 34 phút.
NGUYỄN XUÂN PHÊ
43 000.00.11.H25-230203-0009 03/02/2023 17/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 11 phút.
NGUYỄN HỮU THIỀU
44 000.00.11.H25-230203-0014 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 4 giờ 22 phút.
ĐOÀN VĂN ĐỨC
45 000.00.11.H25-230104-0022 04/01/2023 18/01/2023 25/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
LÊ THỊ NGỌC
46 000.00.11.H25-230104-0026 04/01/2023 18/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 7 giờ 15 phút.
TRẦN THẾ HƯỞNG
47 000.00.11.H25-230104-0027 04/01/2023 18/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 22 ngày 2 giờ 54 phút.
NGÔ VĂN ĐỎ
48 000.00.11.H25-230104-0030 04/01/2023 18/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 15 ngày 5 giờ 04 phút.
NGUYỄN VĂN TỈNH
49 000.00.11.H25-230104-0031 04/01/2023 18/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 5 giờ 01 phút.
TRẦN THỊ VÂN
50 000.00.11.H25-230104-0033 04/01/2023 18/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 27 ngày 2 giờ 22 phút.
PHẠM VĂN TRƯỞNG
51 000.00.11.H25-230104-0034 04/01/2023 18/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 22 ngày 3 giờ 04 phút.
PHẠM THỊ TUYỀN
52 000.00.11.H25-230105-0006 05/01/2023 19/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 22 ngày 4 giờ 48 phút.
NGUYỄN VĂN ANH
53 000.00.11.H25-230105-0007 05/01/2023 19/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 17 ngày 5 giờ 07 phút.
NGUYỄN THỊ VÂN
54 000.00.11.H25-230105-0009 05/01/2023 19/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 14 ngày 4 giờ 55 phút.
TRẦN VĂN THỂ
55 000.00.11.H25-230105-0013 05/01/2023 19/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 26 ngày 3 giờ 50 phút.
PHẠM VĂN HANH
56 000.00.11.H25-230105-0014 05/01/2023 19/01/2023 17/02/2023
Trễ hạn 20 ngày 5 giờ 53 phút.
TRẦN ĐÌNH THƠM
57 000.00.11.H25-230206-0001 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 29 phút.
PHẠM VĂN QUÂN
58 000.00.11.H25-230206-0002 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 23 phút.
PHẠM VĂN QUÂN
59 000.00.11.H25-230206-0003 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 08 phút.
TRẦN ĐỨC TUẤN
60 000.00.11.H25-230206-0004 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 58 phút.
TRẦN VĂN NGỌC
61 000.00.11.H25-230206-0005 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 2 giờ 05 phút.
NGUYỄN THỊ TRANG
62 000.00.11.H25-230206-0007 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 6 giờ 28 phút.
TRẦN ĐÌNH THUẬN
63 000.00.11.H25-230206-0008 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 12 phút.
NGUYỄN VĂN HẢI
64 000.00.11.H25-230206-0009 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 38 phút.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
65 000.00.11.H25-230206-0010 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 33 phút.
TẠ VĂN TÚ
66 000.00.11.H25-230206-0013 06/02/2023 20/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 56 phút.
NGUYỄN HỮU THIỀU
67 000.00.11.H25-230206-0014 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 32 phút.
TRẦN ĐỨC THỊNH
68 000.00.11.H25-230206-0015 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 16 phút.
NGUYỄN VĂN THỤY
69 000.00.11.H25-230206-0016 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 14 phút.
NGUYỄN VĂN THỤY
70 000.00.11.H25-230206-0017 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 44 phút.
TRẦN VĂN NGÀ
71 000.00.11.H25-230206-0018 06/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 37 phút.
NGUYỄN VĂN DUẬT
72 000.00.11.H25-230206-0019 06/02/2023 20/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 27 phút.
TRẦN DUY TOẢN
73 000.00.11.H25-230207-0001 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 55 phút.
TRẦN ĐỨC MẠNH
74 000.00.11.H25-230207-0002 07/02/2023 21/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 4 giờ 27 phút.
NGUYỄN VĂN PHI
75 000.00.11.H25-230207-0003 07/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 0 giờ 56 phút.
NGÔ TRƯỜNG GIANG
76 000.00.11.H25-230207-0006 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 0 giờ 04 phút.
TRẦN HUY DŨNG
77 000.00.11.H25-230207-0007 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 50 phút.
NGUYỄN THANH TÙNG
78 000.00.11.H25-230207-0009 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 50 phút.
PHẠM TRẦN ANH TUẤN
79 000.00.11.H25-230207-0011 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 46 phút.
TRẦN HỒNG DƯƠNG
80 000.00.11.H25-230207-0015 07/02/2023 21/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 09 phút.
NGUYỄN MINH DỰ
81 000.00.11.H25-230207-0017 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 28 phút.
TRẦN QUANG MÙI
82 000.00.11.H25-230207-0018 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 30 phút.
TRẦN ĐÌNH LONG
83 000.00.11.H25-230207-0022 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 7 giờ 21 phút.
TRẦN THỊ DIỆP
84 000.00.11.H25-230207-0023 07/02/2023 21/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 01 phút.
NGUYỄN VĂN NAM
85 000.00.11.H25-230208-0002 08/02/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 15 phút.
VŨ DƯƠNG HIỂN
86 000.00.11.H25-230208-0004 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 32 phút.
TRẦN ĐỨC HỒNG
87 000.00.11.H25-230208-0005 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 29 phút.
TRẦN ĐỨC HỒNG
88 000.00.11.H25-230208-0007 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 37 phút.
TRẦN VĂN QUÂN
89 000.00.11.H25-230208-0009 08/02/2023 22/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 55 phút.
NGUYỄN QUANG TUẤN
90 000.00.11.H25-230208-0010 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 53 phút.
TRẦN HỮU ĐỊNH
91 000.00.11.H25-230208-0012 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 03 phút.
TRƯƠNG ĐỨC CHÍNH
92 000.00.11.H25-230208-0013 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 59 phút.
TRƯƠNG VĂN KIÊN
93 000.00.11.H25-230208-0014 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 15 phút.
DƯƠNG ĐỨC LỢI
94 000.00.11.H25-230208-0015 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 11 phút.
TRẦN PHƯƠNG NAM
95 000.00.11.H25-230208-0016 08/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 41 phút.
NGUYỄN VĂN DIỆN
96 000.00.11.H25-230208-0018 08/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 37 phút.
HOÀNG MINH THUẤN
97 000.00.11.H25-230208-0019 08/02/2023 22/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 34 phút.
CAO VĂN ĐOAN
98 000.00.11.H25-230208-0021 08/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 05 phút.
PHẠM VĂN THUẬN
99 000.00.11.H25-230208-0023 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 38 phút.
LƯƠNG VĂN TUYẾN
100 000.00.11.H25-230208-0024 08/02/2023 22/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 04 phút.
CAO VĂN ĐOAN
101 000.00.11.H25-230208-0025 08/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 02 phút.
NGUYỄN THANH TÙNG
102 000.00.11.H25-230109-0010 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 51 phút.
NGUYỄN VĂN TUÂN
103 000.00.11.H25-230109-0011 09/01/2023 30/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 3 giờ 11 phút.
TRẦN HỮU ANH
104 000.00.11.H25-230109-0012 09/01/2023 30/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 3 giờ 25 phút.
TRẦN ĐỨC PHƯƠNG
105 000.00.11.H25-230109-0013 09/01/2023 30/01/2023 24/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 6 giờ 29 phút.
HOÀNG MINH THÀNH
106 000.00.11.H25-230109-0014 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 09 phút.
TRẦN VĂN BẮC
107 000.00.11.H25-230109-0016 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 09 phút.
NGUYỄN VĂN TOẢN
108 000.00.11.H25-230109-0017 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 31 phút.
ĐỖ MẠNH DU
109 000.00.11.H25-230109-0018 09/01/2023 30/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 3 giờ 19 phút.
NGÔ THỊ HOA
110 000.00.11.H25-230109-0019 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 54 phút.
TRẦN THỊ HƯỚNG
111 000.00.11.H25-230109-0020 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 00 phút.
NGUYỄN VĂN MINH
112 000.00.11.H25-230109-0021 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 1 giờ 01 phút.
ĐỖ THỊ LỆ
113 000.00.11.H25-230109-0022 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 07 phút.
ĐOÀN THỊ THÀNH
114 000.00.11.H25-230109-0023 09/01/2023 30/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 0 giờ 40 phút.
PHẠM VĂN CHUNG
115 000.00.11.H25-230209-0005 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 04 phút.
VŨ THỊ YẾN
116 000.00.11.H25-230209-0008 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 09 phút.
NGÔ QUANG THUẤN
117 000.00.11.H25-230209-0009 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 12 phút.
NGÔ QUANG THUẤN
118 000.00.11.H25-230209-0018 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 37 phút.
VŨ THỊ HẢO
119 000.00.11.H25-230209-0022 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 56 phút.
TRẦN VĂN TOẢN
120 000.00.11.H25-230209-0023 09/02/2023 23/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG VĂN KIẾN
121 000.00.11.H25-230209-0024 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 11 phút.
NGÔ QUANG THUẤN
122 000.00.11.H25-230209-0025 09/02/2023 23/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG MINH SANG
123 000.00.11.H25-230209-0026 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 18 phút.
ĐỖ XUÂN VINH
124 000.00.11.H25-230209-0028 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 24 phút.
ĐỖ THỊ HẬU
125 000.00.11.H25-230209-0029 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 31 phút.
ĐỖ VĂN THIẾM
126 000.00.11.H25-230209-0030 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 44 phút.
PHẠM VĂN MẠNH
127 000.00.11.H25-230209-0031 09/02/2023 23/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 52 phút.
TRẦN THỊ DẦN
128 000.00.11.H25-230110-0002 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 41 phút.
TRẦN KHẮC TRUNG
129 000.00.11.H25-230110-0004 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 05 phút.
ĐINH VĂN TIẾN
130 000.00.11.H25-230110-0005 10/01/2023 31/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 19 ngày 1 giờ 20 phút.
BÙI VĂN HƯỜNG
131 000.00.11.H25-230110-0006 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 20 phút.
TRƯƠNG THỊ HƯỜNG
132 000.00.11.H25-230110-0007 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 49 phút.
NGUYỄN VĂN CHUNG
133 000.00.11.H25-230110-0008 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 41 phút.
ĐỖ NGỌC TIẾN
134 000.00.11.H25-230110-0009 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 49 phút.
BÙI VĂN CHẮC
135 000.00.11.H25-230110-0010 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 51 phút.
NGUYỄN HỮU HIẾU
136 000.00.11.H25-230110-0011 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 53 phút.
TRẦN HUY BẰNG
137 000.00.11.H25-230110-0012 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 41 phút.
BÙI VĂN CHẮC
138 000.00.11.H25-230110-0013 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 59 phút.
PHẠM THỊ THẦM
139 000.00.11.H25-230110-0014 10/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 6 giờ 31 phút.
ĐOÀN THỊ THÀNH
140 000.00.11.H25-230110-0017 10/01/2023 31/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 2 giờ 16 phút.
TRƯƠNG HUY CHUNG
141 000.00.11.H25-230110-0018 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 37 phút.
NGUYỄN MAI LANH
142 000.00.11.H25-230110-0019 10/01/2023 31/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 13 ngày 7 giờ 50 phút.
VŨ VĂN VÂN
143 000.00.11.H25-230210-0008 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 11 phút.
TRẦN THỊ THU THỦY
144 000.00.11.H25-230210-0015 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 54 phút.
TRƯƠNG VĂN CƯỜNG
145 000.00.11.H25-230210-0016 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 29 phút.
TRẦN ĐỨC MẠNH
146 000.00.11.H25-230210-0017 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 55 phút.
NGUYỄN HỮU THIỀU
147 000.00.11.H25-230210-0021 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 57 phút.
TRẦN ANH TÚ
148 000.00.11.H25-230210-0022 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 27 phút.
TRẦN VĂN HỰU
149 000.00.11.H25-230210-0024 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 28 phút.
TRẦN VĂN HINH
150 000.00.11.H25-230210-0025 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 50 phút.
TRƯƠNG QUANG KHẢI
151 000.00.11.H25-230210-0027 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 49 phút.
TRƯƠNG QUANG KHẢI
152 000.00.11.H25-230210-0028 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 14 phút.
ĐÀO THỊ THƠM
153 000.00.11.H25-230210-0029 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 48 phút.
NGUYỄN HỮU THIỀU
154 000.00.11.H25-230210-0030 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 47 phút.
NGUYỄN HỮU THIỀU
155 000.00.11.H25-230210-0031 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 44 phút.
PHẠM TRUNG THÀNH
156 000.00.11.H25-230210-0032 10/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 3 giờ 05 phút.
PHẠM TRUNG THÀNH
157 000.00.11.H25-230210-0033 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 46 phút.
PHẠM TRUNG THÀNH
158 000.00.11.H25-230111-0003 11/01/2023 01/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 3 giờ 47 phút.
DƯƠNG VĂN QUANG
159 000.00.11.H25-230112-0001 12/01/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 06 phút.
HOÀNG VĂN TUYÊN
160 000.00.11.H25-230112-0002 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 5 giờ 07 phút.
NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
161 000.00.11.H25-230112-0003 12/01/2023 02/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 7 ngày 6 giờ 14 phút.
NGUYỄN ANH TUẤN
162 000.00.11.H25-230112-0004 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 01 phút.
ĐỖ XUÂN KHƯƠNG
163 000.00.11.H25-230112-0005 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 58 phút.
NGUYỄN THÀNH NAM
164 000.00.11.H25-230112-0006 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 59 phút.
NGUYỄN ĐẮC THANH
165 000.00.11.H25-230112-0007 12/01/2023 02/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 17 ngày 1 giờ 46 phút.
NGUYỄN THỊ SỰ
166 000.00.11.H25-230112-0008 12/01/2023 02/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 17 ngày 2 giờ 31 phút.
ĐẶNG CÔNG HỒNG
167 000.00.11.H25-230112-0009 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 4 giờ 49 phút.
TRẦN VĂN SÁNG
168 000.00.11.H25-230112-0011 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 57 phút.
NGUYỄN VĂN KHẮC
169 000.00.11.H25-230112-0013 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 54 phút.
NGUYỄN HOÀI LÂM
170 000.00.11.H25-230112-0014 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 35 phút.
NGUYỄN VĂN BẨY
171 000.00.11.H25-230112-0015 12/01/2023 02/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 1 giờ 13 phút.
BÙI THỊ LUYẾN
172 000.00.11.H25-230112-0016 12/01/2023 02/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 13 ngày 4 giờ 50 phút.
CAO XUÂN ĐƯỜNG
173 000.00.11.H25-230112-0017 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 27 phút.
TRẦN THỊ HUỆ
174 000.00.11.H25-230112-0021 12/01/2023 02/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 17 ngày 0 giờ 35 phút.
TRẦN ĐĂNG HIỂN
175 000.00.11.H25-230112-0022 12/01/2023 02/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 17 ngày 1 giờ 47 phút.
ĐẶNG THỊ VẬN
176 000.00.11.H25-230112-0023 12/01/2023 02/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 1 giờ 54 phút.
NGUYỄN THỊ SỰ
177 000.00.11.H25-230112-0024 12/01/2023 02/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 18 ngày 5 giờ 57 phút.
NGUYỄN THỊ SỰ
178 000.00.11.H25-230112-0025 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 43 phút.
NGUYỄN VĂN TỊNH
179 000.00.11.H25-230112-0027 12/01/2023 02/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 16 ngày 4 giờ 29 phút.
ĐỖ THỊ THU HẰNG
180 000.00.11.H25-230112-0031 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 giờ 22 phút.
TRẦN MẠNH TƯỞNG
181 000.00.11.H25-230214-0001 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 19 phút.
NGUYỄN THÁI SƠN
182 000.00.11.H25-230214-0002 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 05 phút.
TRẦN VĂN HỰU
183 000.00.11.H25-230214-0004 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 02 phút.
TRẦN VĂN NHẬT
184 000.00.11.H25-230214-0005 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 08 phút.
ĐÀO DUY CHUNG
185 000.00.11.H25-230214-0006 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 07 phút.
TRỊNH THỊ VƯỢNG
186 000.00.11.H25-230214-0007 14/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 03 phút.
NGUYỄN VĂN HẢI
187 000.00.11.H25-230116-0007 16/01/2023 06/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 6 ngày 3 giờ 12 phút.
TRẦN HOÀNG HÀ
188 000.00.11.H25-230118-0003 18/01/2023 08/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 12 ngày 7 giờ 38 phút.
PHẠM THỊ HIỀN
189 000.00.11.H25-230118-0004 18/01/2023 08/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 54 phút.
NGUYỄN THỊ HIỀN
190 000.00.11.H25-230118-0005 18/01/2023 08/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 54 phút.
NGUYỄN VĂN THẮNG
191 000.00.11.H25-230118-0006 18/01/2023 08/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 03 phút.
LÊ THỊ TRANG
192 000.00.11.H25-230118-0007 18/01/2023 08/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 12 ngày 7 giờ 35 phút.
TRẦN THỊ KHÂM
193 000.00.11.H25-230118-0009 18/01/2023 08/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 12 ngày 3 giờ 57 phút.
TRẦN THỊ KHÂM
194 000.00.11.H25-230118-0010 18/01/2023 08/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 12 ngày 3 giờ 52 phút.
TRẦN THỊ KHÂM
195 000.00.11.H25-230118-0011 18/01/2023 08/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 2 giờ 57 phút.
NGUYỄN HỒNG VĂN
196 000.00.11.H25-230130-0004 30/01/2023 13/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 35 phút.
LÊ HUY BIỂN
197 000.00.11.H25-230130-0005 30/01/2023 13/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 6 giờ 26 phút.
LÊ VĂN THÁI
198 000.00.11.H25-230130-0006 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 10 ngày 7 giờ 11 phút.
NGUYỄN THỊ ÁNH
199 000.00.11.H25-230130-0007 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 10 ngày 7 giờ 04 phút.
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
200 000.00.11.H25-230130-0008 30/01/2023 13/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 49 phút.
NGUYỄN VĂN THỰC
201 000.00.11.H25-230130-0009 30/01/2023 13/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 25 phút.
NGUYỄN VĂN THỰC
202 000.00.11.H25-230130-0010 30/01/2023 13/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 42 phút.
NGUYỄN VĂN HẢI
203 000.00.11.H25-230130-0011 30/01/2023 13/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 23 phút.
TRƯƠNG VĂN TUYÊN
204 000.00.11.H25-230130-0012 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 49 phút.
TRƯƠNG VĂN VIỆT
205 000.00.11.H25-230130-0013 30/01/2023 13/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 5 giờ 53 phút.
NGUYỄN THỊ NGA
206 000.00.11.H25-230130-0014 30/01/2023 13/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 40 phút.
DƯƠNG THỊ THOA
207 000.00.11.H25-230130-0015 30/01/2023 13/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 54 phút.
NGUYỄN HẢI DƯƠNG
208 000.00.11.H25-230130-0016 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 30 phút.
NGUYỄN THỊ MINH
209 000.00.11.H25-230130-0017 30/01/2023 13/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 31 phút.
NGHIÊM VÂN NAM
210 000.00.11.H25-230130-0018 30/01/2023 13/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 9 ngày 3 giờ 55 phút.
NGUYỄN THỊ BÌNH
211 000.00.11.H25-230130-0019 30/01/2023 13/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 36 phút.
NGUYỄN ĐỨC HOẠT
212 000.00.11.H25-230130-0020 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 giờ 22 phút.
LÊ THỊ TRANG
213 000.00.11.H25-230130-0021 30/01/2023 13/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 37 phút.
TRƯƠNG VĂN CƯỜNG
214 000.00.11.H25-230130-0022 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
215 000.00.11.H25-230130-0023 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐOÀN XUÂN HÒA
216 000.00.11.H25-230130-0024 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
217 000.00.11.H25-230130-0025 30/01/2023 13/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
218 000.00.11.H25-230130-0026 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 giờ 28 phút.
TRẦN VĂN MINH
219 000.00.11.H25-230130-0028 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 giờ 11 phút.
TRẦN NHO MƯỜI