Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H25-230417-0001 17/04/2023 27/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 5 ngày 3 giờ 39 phút.
ĐẶNG THỊ NHUNG
2 000.00.08.H25-230405-0001 05/04/2023 17/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 59 phút.
VŨ THỊ TỐ NỮ
3 000.00.08.H25-230405-0002 05/04/2023 26/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 38 phút.
VŨ VĂN KIÊN