Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.09.H25-230104-0005 05/01/2023 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 04 phút.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẮM
2 000.00.09.H25-230104-0006 05/01/2023 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 00 phút.
TRẦN ĐẠI NGHĨA