Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H25-240123-0014 24/01/2024 31/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 giờ 22 phút 35 giây.
CÔNG TY TNHH Q P ( VIỆT NAM)