Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H25-230201-0004 01/02/2023 06/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 04 phút.
HOÀNG NGỌC HÙNG
2 000.00.07.H25-230106-0018 06/01/2023 14/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 giờ 18 phút.
NGUYỄN VĂN LÂU
3 000.00.07.H25-230217-0001 17/02/2023 24/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 50 phút.
ĐỖ THỊ HÀ