Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H25-230216-0001 16/02/2023 20/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 04 phút.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN